Vedtægter

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er BRUNDBY BORGERFORENING stiftet d.27.3.1944 og afløser BRUNDBY og OMEGNS BORGERLIGE KLUB af 28.9.1908. Foreningen er hjemmehørende i Samsø kommune. 

 

§ 2

Foreningens formål er at varetage byens interesser på bedste måde, d. v. s. hvad der tjener til byens forskønnelse og borgernes fælles gavn såvel på det materielle som åndelige område. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

 

§ 3

Foreningen er upolitisk.

 

§ 4

Enhver kan blive medlem af foreningen mod at betale et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, og som opkræves helårligt i januar.

 

§ 5

Kontingentrestance i mere end 3 måneder medfører automatisk udmeldelse af foreningen.

 

§ 6

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og indvarsles med angivelse af dagsorden mindst 14 dage før dens afholdelse med følgende dagsorden: 

 

  1. Valg af ordstyrer. 
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
  4. Bestyrelsens planer for det kommende år forelægges 
  5. Fastsættelse af kontingent af det næstfølgende år 
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter. 
  8. Valg af to revisorer 
  9. Indkomne forslag 
  10. Eventuelt. 

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 % af foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden anmoder derom. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes med 14 dages varsel.

 

§ 8

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning og regnskab. Virksomhedsplan for det kommende år drøftes og eventuelle forslag behandles. Derefter foretages valg i henhold til nærværende lovs bestemmelser, og endelig behandles eventuelle andre spørgsmål. 


§ 9

Bestyrelsen fører en forhandlings- og medlemsprotokol og regnskab med foreningens midler. Kassereren fører foreningens regnskab for kalenderåret og aflægger på den ordinære generalforsamling, regnskab i revideret stand, og er overfor foreningen ansvarlig for de betroede midler. 


§ 10

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indleveres til formanden på mail senest 8 dage før. Til den ekstraordinære generalforsamling dog kun 5 dage før dennes afholdelse. 

 

§ 11

Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen. Alle medlemmer er stemmeberettigede. 

 

§ 12

Lovændringer kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling med simpel flertal eller to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, og det kræves da, at 2/3 af de mødte medlemmer stemmer herfor, og at mindst 25 % af foreningens medlemmer er til stede. 

 

§ 13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der selv konstituerer sig. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år 2 bestyrelses-medlemmer. Valget gælder for to år af gangen. Tillige vælges 2 suppleanter. Suppleanter afgår hvert år. 

 

§ 14

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af forskellige sager, og den har ret til at supplere udvalget med særlige sagkyndige. 

 

§ 15

Foreningen kan kun opløses ved en ordinær generalforsamling når mindst ¾ af foreningens medlemmer stemmer derfor, eller vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være ordinær, og hvor ved sidste generalforsamling mindst 75 % af de mødte medlemmer stemmer for opløsning. 

 

§ 16

Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. marts 2023. 

Dirigent Anne Kirsten Buur